Hoppa till innehåll

Historik

Frösthults socken, i sydöstra delen av Simtuna härad, gränsar i norr och väster till Simtuna socken, i söder mot Sparrsätra och Vårfrukyrka och  i öster mot Torstuna. Örsundaån utgör gräns i nordost. Socknen består till övervägande del av öppet slättland.

Frösthult består av byarna Brunnby, Gästre, Knapp- och Långtibble, Mälby, Måtteby och Skensta samt några större gårdar.  

För cirka sju tusen år sedan stack endast de allra högsta bergskrönen upp över havsytan. För drygt ett tusen år sedan blev sundet i Sparrsätra för grunt och havsviken blev en insjö. Det enda som idag är kvar är Örsundaån.  Fynd av flintyxor på Skensta och Måtteby ägor vittnar om människors vistelse i området under yngre stenåldern (4000 f Kr-1800 f Kr). Fast bebyggelse i socknen etablerades under bronsåldern (1800 f Kr- 500 f Kr). Ett 50-tal fornlämningsplatser finns från denna tid. Från  järnåldern (500 f Kr-1100 e Kr) finns gravfält med ett 80-tal gravar . Två runstenar finns från vikingatiden.

 I socknens namn på 1300-talet, Fröstolpt, ingår guden Frös namn. ”tolft”, dvs grupp om tolv är ett gammalt ord för indelning av områden.

Bygdegården är inrymd i socknens gamla prästgård, som är från 1700-talets senare del.

Bygdegårdsföreningen bildades 1950. Efter övertagandet  startades en långvarig ombyggnation från prästboställe till bygdegård. 1958 var huset klart för invigning.

1994 genomfördes en handikappanpassning. Då byggdes entrén om, både ut-  och invändigt. På utsidan en ramp för rullstolar, invändigt två toaletter, varav den ena handikapanpassad.

Kyrkan  är byggd av gråsten och tegel cirka år 1300 och har en ståtlig och välbevarad trefönstergrupp i östergaveln. Tornet tillbyggdes vid mitten av 1800-talet. Interiören har fragmentariska kalkmålningar från 1600-talet. I kyrkans kor finns en gravsten, som har historiskt intresse, här ligger kyrkoherden Johannes Campanius Holmensiensis begravd. Före sin tid som kyrkoherde i Frösthult och Härnevi var han  i Delaware-kolonien och missionerade bland indianerna.  Indianhövdingen Curtis Zunigha, hövding för stammen Linappi, besökte kyrkan i november 1990. 

Sedan 1933 har Frösthults församling varit  annex under Simtuna.  I dag hör församlingarna i Simtuna, Frösthult, Härnevi, Torstuna, Österunda och Altuna till Fjärdhundra församling.  

Källa: ”Från Mälarvik till skogsbygd”